Pomoc

MongoDB

MongoDB to otwarty, nierelacyjny system zarządzania bazą danych napisany w języku C++. Dane składowane są jako dokumenty w stylu JSON, co umożliwia aplikacjom bardziej naturalne ich przetwarzanie, przy zachowaniu możliwości tworzenia hierarchii oraz indeksowania. Zarządzanie jest dostępne z panelu administracyjnego, po zalogowaniu poleceniem devil mongo i dostarczanymi w pakiecie aplikacjami konsolowymi, poprzez RockMongo oraz poprzez adminMongo który można zainstalować na koncie.

  Uwaga!

Adres serwera MongoDB jest zależny od numeru serwera shell. Dla serwera s0.mydevil.net będzie to adres mongo0.mydevil.net, dla serwera s1.mydevil.net mongo1.mydevil.net, dla serwera s2.mydevil.net mongo2.mydevil.net itd. W przykładach użyto adresu mongoX.mydevil.net.

DevilWEB

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie bazami MongoDB znajduje się w zakładce MongoDB. Po kliknięciu pokazuje się lista baz danych. Dla każdej bazy można zmieniać hasło.

Mongodb list.png

Nowa baza

Aby dodać nową bazę danych należy kliknąć + Dodaj bazę oraz na następnej stronie wypełnić jej nazwę oraz hasło.

Mongodb add.png

Devil

Konfiguracja MongoDB jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil mongo.

Dodawanie i usuwanie bazy

Dodawanie bazy danych MongoDB odbywa się za pomocą polecenia devil mongo db add nazwa_bazy, gdzie nazwa_bazy to nazwa bazy danych. Użytkownik o takim samym loginie co nazwa bazy zostanie utworzony automatycznie. Po wykonaniu tego polecenia pojawi się pytanie o hasło.

Usuwanie bazy danych PgSQL odbywa się za pomocą polecenia devil mongo db del nazwa_bazy.

Zmiana hasła użytkownika

Zmiana hasła odbywa się poleceniem devil mongo passwd login.

Lista baz i użytkowników

Aby otrzymać listę wszystkich baz danych i użytkowników należy skorzystać z polecenia devil mongo list.

Przykłady

Wszystkie poniższe operacje należy wykonywać po uprzednim zalogowaniu się przez ssh.

Dump bazy do katalogu ~/dump/nazwa_bazy:

mongodump -d nazwa_bazy -u nazwa_bazy -p

Import bazy, której dump znajduje się w katalogu ~/dump/baza :

mongorestore -d nazwa_bazy -u nazwa_bazy ~/dump/baza -p

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne