PHP

PHP to obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.

Wstępna konfiguracja domeny

Do uruchomienia strony napisanej w PHP należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację samej domeny. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

 • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS,
 • Została dodana Strona WWW ze wskazaniem typu PHP.

Konfiguracja PHP

Konfiguracja interpretera PHP znajduje się w pliku /usr/home/login/.user.ini. Istnieje możliwość ustalenia własnego pliku .user.ini, oddzielnie dla każdego katalogu. Można definiować konfigurację widoczną w phpinfo(), tę z listy dyrektyw opisaną jako PHP_INI_PERDIR lub PHP_INI_ALL oraz niektóre zmienne dodatkowych modułów.

Przykłady

W poniższym przykładzie zostanie ustawiona zmienna error_reporting dla domeny domena. W tym celu należy zapisać do pliku /usr/home/login/domains/domena/.user.ini zawartość:

error_reporting = E_ALL | E_WARNING

Zwiększenie ilości pamięci dla interpretatora PHP:

memory_limit = 768M

Zwiększenie max_execution_time:

max_execution_time=360

Zwiększenie max_input_vars:

max_input_vars = 6000

Zapisywanie error logów php do pliku:

display_errors = off
log_errors = on
error_log = /usr/home/login/domains/domena/phperror.log

Zmiana domyślnej lokalizacji folderu plików tymczasowych /tmp

upload_tmp_dir = ścieżka/do/katalogu

Wyłączenie buforowania wyjścia dla plików (X-Accel-Buffering)

output_buffering=off

Ładowanie dodatkowych modułów PHP

Możliwość ładowania dodatkowych modułów PHP jest możliwe poprzez wpis w .user.ini:

anp.extensions="nazwamodułu"

Moduł musi być uprzednio zainstalowany przez nas w systemie. Obecnie dostępne moduły: amqp, sodium (PHP 7.1: libsodium, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1: sodium), phalcon (PHP do wersji 7.4 włącznie), grpc, yaml (od PHP 7.1 do PHP 8.1).

Aby ograniczyć możliwość operacji na plikach przez PHP do określonego drzewa katalogów należy skorzystać z open_basedir. W tym celu należy zapisać do pliku /usr/home/login/domains/domena/.user.ini zawartość (ścieżka wskazuje drzewo katalogów):

open_basedir = "ścieżka:/tmp"

Zaleca się skorzystanie z konfiguracji open_basedir dostępnej bezpośrednio w panelu w "Szczegóły" przy danej witrynie www typu PHP.

Zmiana ustawień PHP dla PHP CLI

W celu zmiany opcji dla PHP CLI plik konfiguracyjny .user.ini z zawartością musi zostać utworzony w katalogu domowym. Po jego utworzeniu należy wydać polecenie:
echo 'export PHP_INI_SCAN_DIR=/usr/home/${USER}' >> $HOME/.bash_profile && source $HOME/.bash_profile

Wersja PHP

Domyślną wersją PHP jest 7.3.

Wyboru wersji PHP dla strony można dokonać w utworzonym przez siebie pliku /usr/home/login/domains/domena/.htaccess. Należy wtedy dopisać do niego jedną z poniższych linii.

AddType application/x-httpd-php56 .php
AddType application/x-httpd-php70 .php
AddType application/x-httpd-php71 .php
AddType application/x-httpd-php72 .php
AddType application/x-httpd-php73 .php
AddType application/x-httpd-php74 .php
AddType application/x-httpd-php80 .php
AddType application/x-httpd-php81 .php


Ponadto na serwerze dostępne są binarki PHP CLI pod poleceniami:

php
php56
php70
php71
php72
php73
php74
php80
php81

Aby uruchamiać daną wersję PHP CLI bez podawania jej wersji w nazwie binarki należy wydać polecenia (przykład dla wersji 7.1):

mkdir ~/bin
ln -s /usr/local/bin/php71 ~/bin/php
echo 'export PATH=$HOME/bin:$PATH' >> $HOME/.bash_profile
source $HOME/.bash_profile


oraz CGI-FCGI:

php-cgi
php56-cgi
php70-cgi
php71-cgi
php72-cgi
php73-cgi
php74-cgi
php80-cgi
php81-cgi

Własne strony błędów

Użytkownik może z łatwością utworzyć własne strony błędów dla swojej strony. W tym celu należy w głównym katalogu domeny (np. /usr/home/login/domains/domena/public_html/) utworzyć katalog errors i umieszczać w nim statyczne strony błędów. Kod PHP nie zostanie wykonany, tylko wyświetlony użytkownikowi. Poniżej prezentujemy listę stron błędów, które użytkownik może zmieniać:

Kod błędu Plik ze stroną Opis błędu
401 errors/401.html wyświetlany po błędnej autoryzacji.
403 errors/403.html brak dostępu do pliku/katalogu.
404 errors/404.html plik/katalog nie istnieje.
500 errors/500.html błąd serwera (najczęściej błędne wpisy w .htaccess).
502 errors/502.html odrzucenie żądania przez backend/fastcgi (php) lub przekroczenie limitu interpretatorów.
503 errors/503.html przekroczenie limitu interpretatorów.
504 errors/504.html przekroczenie czasu na wykonanie żądania.

Skrypty PHP bez limitów czasowych

Skrypty PHP bez limitów czasowych można uruchamiać po zalogowaniu się przez ssh. Aby uruchomić skrypt należy skorzystać z php cli, na przykład:

php ~/domains/sklep.domena.pl/public_html/import_produktow.php

Drugim sposobem jest uruchomienie wbudowanego serwera webowego w PHP. Aby to zrobić należy:

 1. zarezerwować port TCP.
 2. Zalogować się przez ssh.
 3. Przejść do folderu ze skryptami php (na przykład public_html wybranej domeny) cd domains/domena/public_html.
 4. Uruchomić serwer na zarezerwowanym porcie php56 -S 0.0.0.0:ZAREZERWOWANY_PORT
  • W tym kroku można również wybrać inną wersję php, na przykład php72.
  • Aby serwer działał po wylogowaniu się, należy go uruchomić w screenie screen -dm bash -c "php56 -S 0.0.0.0:ZAREZERWOWANY_PORT".
 5. Opcjonalnie: dodać stronę www typu proxy na zarezerwowany port.

Dostęp do skryptów jest przez adres http://sX.mydevil.net:''ZAREZEROWANY_PORT''. Na przykład na serwerze s4, zarezerwowanym porcie 12345 dostęp do wcześniej wspomnianego skryptu to http://s4.mydevil.net:12345/import_produktow.php.

Korzystanie z funkcji mail()

Przed skorzystaniem z funkcji mail() prosimy zapoznać się z zasadami które jej dotyczą.