Statystyki WWW

Statystyki stron WWW obsługuje Matomo, otwarte oprogramowanie napisane w PHP, służące do analizy dostępu i ruchu na stronie internetowej, wydane na licencji GNU GPL v3.

DevilWeb

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego konfiguracja Matomo znajduje się w zakładce Strony WWW (podzakładka Statystyki WWW). Po kliknięciu pokaże się lista dodanych już domen. Na tej stronie jest możliwość usunięcia monitorowanych już stron.

Www stats.png

Dodanie strony

Aby dodać stronę należy kliknąć zakładkę + Dodaj nową stronę. Pokaże się poniższe menu na którym trzeba wybrać stronę z listy. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć przycisk + Dodaj.

Www stats domain add.png

Lista użytkowników

Aby zobaczyć listę użytkowników należy kliknąć zakładkę Użytkownicy. Na tej stronie można usunąć dodatkowych użytkowników, zmienić hasło dostępowe do Matomo oraz przejść do zarządzania stronami użytkownika.

Www stats user.png

Dodanie użytkownika

Aby dodać stronę należy kliknąć zakładkę + Dodaj użytkownika. Pokaże się poniższe menu na którym trzeba uzupełnić login użytkownika oraz wpisać dwukrotnie hasło lub użyć hasła losowego. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć przycisk + Dodaj.

Www stats user add.png

Zarządzanie stronami

Na liście użytkowników należy kliknąć przycisk Zarządzaj stronami obok niedomyślnego użytkownika, aby móc zarządzać dostęp do stron tego użytkownika. Na tej stronie można usunąć dostęp użytkownika do statystyk.

Www stats access.png

Dodanie dostępu

Aby dodać dostęp do statystyk strony należy kliknąć w zakładkę + Dodaj dostęp do strony. Pokaże się poniższe menu na którym trzeba wybrać stronę z listy. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć przycisk + Dodaj.

Www stats access add.png

Devil

Konfiguracja Matomo jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil www stats. Lista dodanych użytkowników Matomo i domen jest dostępna po wykonaniu polecenia devil www stats list

Zarządzanie użytkownikami

Dodawanie użytkownika odbywa się za pomocą polecenia devil www stats account add login, gdzie login to nazwa użytkownika. Stworzony użytkownik będzie miał prefix w postaci domyslnego loginu do Matomo i podkreślenia.

Usuwanie użytkownika odbywa się za pomocą polecenia devil www stats account del login.

Zarządzanie domenami

Dodawanie domeny odbywa się za pomocą polecenia devil www stats domain add domena, gdzie domena to nazwa domeny.

Usuwanie domeny odbywa się za pomocą polecenia devil www stats domain del domena.

Zarządzanie prawami

Domyślny użytkownik ma prawa do oglądania statystyk każdej dodanej domeny.

Dodawanie praw do oglądania statystyk użytkownikowi odbywa się za pomocą polecenia devil www stats access add domena login, gdzie:

  • domena - dodana wcześniej domena
  • login - dodany wcześniej użytkownik

Usuwanie praw do oglądania statystyk użytkownikowi odbywa się za pomocą polecenia devil www stats access del domena login