Przydatne polecenia

Lista przydatnych poleceń i podstawowych informacji na temat poruszania się na shellu w MyDevil.

Prompt

Prompt na serwerach MyDevil jest w formacie: [login@serwer]:<ścieżka>$, gdzie:

 • login - To nazwa użytkownika w systemie.
 • serwer - To serwer na którym się jest zalogowanym.
 • ścieżka - To aktualny katalog w którym się znajdujemy.
 • $ - Znak zachęty., który informuje o możliwości wpisania polecenia.

Użytkownik adam zalogowany na serwerze s3.mydevil.net znajdujący się w folderze ~/domains/adam.usermd.net. O tym czym jest ~ jest informacja poniżej.

[adam@s3]:<~/domains/adam.usermd.net>$

Poruszanie się po systemie

Podstawowe katalogi:

 • /home/login - Folder użytkownika o nicku login.
 • ~ - Twój katalog użytkownika.
 • . - Folder w którym się znajdujesz.
 • .. - Folder którym znajduje się podfolder w którym jesteś.
 • ~/domains - Folder ze stworzonymi stronami WWW.
 • ~/backups - Folder z backupem.
 • ~/repositories - Folder z repozytoriami.
 • /tmp - Folder tymczasowy, periodycznie czyszczony z zawartości.

Podstawowe polecenia:

 • cd - Przejście do folderu domowego.
 • cd ścieżka_do_folderu - Przejście do podanego folderu.
 • ls - Wyświetlenie listy plików i folderów w aktualnym folderze.
 • ls ścieżka_do_folderu - Wyświetlanie listy plików i folderów w podanym folderze.
 • mkdir nazwa_folderu - Tworzenie folderu.
 • cp ścieżka_do_pliku_lub_folderu ścieżka_do_pliku_lub_folderu - Kopiowanie pliku lub folderu.
 • mv ścieżka_do_pliku_lub_folderu ścieżka_do_pliku_lub_folderu - Przeniesienie pliku lub folderu.
 • rm ścieżka_do_pliku_lub_folderu - Usunięcie wielu plików lub pustych folderów.
 • rm -rf ścieżka_do_pliku_lub_folderu - Usunięcie wielu plików lub folderów razem z podfolderami.

Archiwa

Wypakowywanie plików tar:

tar xvf archiwum.tar
tar xvzf archiwum.tar.gz
tar xvzf archiwum.tar.tgz
tar xvjf archiwum.tar.bz2
tar xvjf archiwum.tar.tbz2

Wypakowywanie pozostałych popularnych archiwów:

unzip archiwum.zip
gunzip archiwum.gz
unrar x archiwum.rar
bunzip2 archiwum.bz2
uncompress archiwum.Z
7z x archiwum.7z

Pakowanie do pliku zip:

zip -r archiwum.zip ścieżka_do_folderu

Pakowanie do pliku tar.gz:

tar -zcvf archiwum.tar.gz ścieżka_do_folderu

Procesy

Każdy proces ma swój unikalny numer PID (process id).

Lista procesów:

ps aux
USER  PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TT STAT STARTED   TIME COMMAND
root 22998 0,0 0,0 33964 11792 - INs 25maj15 0:05,96 screen
adam 85919 0,0 0,0 86476  6664 - SN  13:56  0:00,14 sshd: adam@pts/38 (sshd)
adam 82119 0,0 0,0 17688  5428 17 INs+ 3cze15 0:00,09 -/usr/local/bin/bash
adam 18327 0,0 0,0 18740  2124 38 RN+ 15:18  0:00,00 ps aux
adam 85921 0,0 0,0 17688  5724 38 SNs 13:56  0:00,06 -bash (bash)
adam 86079 0,0 0,0 25772  2884 39 SN+ 13:56  0:00,01 screen -r
adam 36518 0,0 0,0 24088  3404 42 INs+ 3cze15 4:33,59 redis-server: redis-server *:0 (redis-server)

Każdemu procesowi można wysłać 4 różne sygnały:

 • SIGTERM – poprawne zamknięcie procesu,
 • SIGKILL – unicestwienie procesu co może powodować utratę wszystkich zawartych w nim danych (nie ma możliwości przechwycenia tego sygnału przez proces),
 • SIGSTOP – zatrzymanie procesu bez utraty danych,
 • SIGCONT – ponowne uruchomienie zatrzymanego procesu.

Domyślnie wysyłany jest sygnał SIGTERM, który powoduje bezpieczne zamknięcie procesu. Poprawnie napisany program potrafi przechwycić taki sygnał i odpowiednio go obsłużyć. Sygnały SIGKILL, SIGSTOP, SIGCONT są informacją dla jądra systemu, które musi podjąć odpowiednie kroki (program nie ma możliwości obsłużenia tych sygnałów). SIGKILL pozwala na usunięcie z systemu procesu, który uległ awarii i przestał odpowiadać, ale oznacza utratę wszystkich zawartych w nim informacji. Unicestwianiem procesu zajmuje się jądro systemu, które zwalnia wszystkie zajęte przez program zasoby. Sygnały wysyłane są za pomocą programu kill PID

Przykłady

Zakończenie procesu 86079 - poprawne zamknięcie procesu:

kill -TERM 86079 
kill 86079 

Zabicie procesu 86079 - unicestwienie procesu co może powodować utratę wszystkich zawartych w nim danych:

kill -KILL 86079
kill -9 86079