Composer

Composer to narzędzie służące do zarządzania zależnościami bibliotek PHP.

Dostępne wersje

  • Composer 2 działa z wersjami PHP od 7.2 do 8.1. Dostępny jest pod poleceniem: composer2
  • Composer 1 działa ze wszystkimi wersjami PHP od 5.6 do 8.1. Dostępny pod poleceniem: composer

Instalacja

Można również skorzystać z własnej wersji Composer. W tym celu należy wykonać poniższą instrukcję: Przed przystąpieniem do instalacji należy włączyć możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec. Aby zainstalować Composer należy użyć następujących poleceń:

mkdir composer && cd composer 
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
#!/usr/bin/env php
All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer successfully installed to: /usr/home/login/composer/composer.phar
Use it: php composer.phar
mv composer.phar composer
echo 'export PATH=$HOME/composer:$PATH' >> $HOME/.bash_profile

Aby wybrać inną wersję PHP CLI dla Composer niż domyślna należy wykonać poniższe polecenia. W miejsce X należy wstawić wybraną wersję PHP: 70 dla 7.0, 71 dla 7.1 oraz 72 dla 7.2 i tak dalej.


mkdir ~/bin && ln -s /usr/local/bin/phpX ~/bin/php
echo 'export PATH=$HOME/bin:$PATH' >> $HOME/.bash_profile
source $HOME/.bash_profile

Konfiguracja

Opis zależności należy stworzyć w pliku composer.json w głównym folderze projektu. Również w nim należy wykonać wszystkie

require

Pierwszą (i często ostatnią) rzeczą jaką należy skonkretyzować jest lista wymaganych bibliotek wraz z wersją za pomocą require.

{
    "require": {
        "monolog/monolog": "1.0.*"
    }
}

Nazwy pakietów

Nazwa pakietu składa się z nazwy dostawcy oraz nazwy biblioteki. Bardzo często obie nazwy będą identyczne. Nazwa dostawcy jest po to, aby uniknąć konfliktu nazw bibliotek. Pozwala to dwóm osobnym autorom stworzyć bibliotekę json, które będą dostępne jako igorw/json i seldaek/json.

Wersja pakietu

https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md W poprzednim przykładzie użyto wersji 1.0.* biblioteki monolog. Oznacza to, że każda wersja z gałęzi 1.0 będzie poprawna, np. 1.0.0, 1.0.2 i 1.0.20.

Nazwa Przykład Opis
Dokładna wersja 1.0.2 Można sprecyzować dokładną wersję pakietu.
Zakres >= 1.0
>= 1.0 < 2.0
>= 1.0 < 1.1 || >=1.2
Używając znaków nierówności: >, >=, <, <=, != można określić zakres wersji. Można deklarować wiele zakresów. Spacja oraz przecinek traktowane są jako logiczne i. Podwójny znak kreski pionowej odpowiada za logiczne lub. Logiczne i ma pierwszeństwo wobec logicznego lub.
Zakres dywizowy 1.0 - 2.0 Zakres 1.0 - 2.0 działa tak samo jak >=1.0.0 <2.1.
Niewiadoma 1.0.* 1.0.* działa tak samo jak zakres >=1.0 <1.1.
Operator tyldy ~1.2.3 Bardzo przydatny dla pakietów, które używają semantic versioning. ~1.2.3 działa tak samo, jak >=1.2.3 <1.3.0.
Operator karety ^1.2.3 Bardzo przydatny dla pakietów, które używają semantic versioning. ^1.2.3 działa tak samo, jak >=1.2.3 <2.0.0.

Instalacja zależności

Aby zainstalować zależności zdefiniowane w pliku composer.json należy wykonać polecenie composer install. Ściągnięte paczki zostaną umieszczone w folderze vendor.

Dodatkowo tworzony jest plik composer.lock w głównym katalogu projektu.

composer.lock

Po zainstalowaniu zależności tworzony jest plik composer.lock z informacją które pakiety i w jakiej wersji zostały zainstalowane. Instalator najpierw sprawdza czy ten plik istnieje, jeżeli istnieje to ściąga pakiety w wersji tam zdefiniowanej.

W przypadku chęci zaktualizowanie pakietów należy wykorzystać polecenie composer update

Packagist

Packagist to główne repozytorium Composer. To miejsce z którego są ściągane wymienione w require paczki.

Autoloading

Dla bibliotek, które sprecyzowały autoload, Composer generuje plikvendor/autoload.php, który można załączyć funkcją:

require 'vendor/autoload.php';

Zobacz też