WildFly

Wildfly jest serwerem aplikacja Javy. Wcześniej znany był jako JBoss AS.

Instalacja

Wstępna konfiguracja

 • Włączenie możliwości korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.
 • Zalogowanie na konto poprzez SSH.
 • Pobranie:
fetch -o wildfly.tar.gz http://download.jboss.org/wildfly/12.0.0.Final/wildfly-12.0.0.Final.tar.gz
 • Rozpakowanie:
mkdir wildfly && gtar zxvf wildfly.tar.gz -C wildfly --strip-components=1
 • Rezerwacja 7 portów TCP. Dla uporządkowania każdy port został opisany:
devil port add tcp NUM1 wf_jb_mngmnt_http
devil port add tcp NUM2 wf_jb_mngmnt_https
devil port add tcp NUM3 wf_jb_ajp
devil port add tcp NUM4 wf_jb_http
devil port add tcp NUM5 wf_jb_https
devil port add tcp NUM6 wf_txn_rec_env
devil port add tcp NUM7 wf_txn_stat_man

Gdzie w miejsce NUM1-NUM7 należy wstawić numery portów do rezerwacji. Porty można rówież zarezerwować poprzez DevilWEB.

Konfiguracja WildFly

Należy edytować plik wildfly/standalone/configuration/standalone.xml. Można skorzystać z dowolnego edytora: nano, vi, ee, mcedit. W miejscu NUM1-NUM7 wstawiamy uprzednio zarezerwowane porty.

    <socket-binding name="management-http" interface="management" port="${jboss.management.http.port:NUM1}"/>
    <socket-binding name="management-https" interface="management" port="${jboss.management.https.port:NUM2}"/>
    <socket-binding name="ajp" port="${jboss.ajp.port:NUM3}"/>
    <socket-binding name="http" port="${jboss.http.port:NUM4}"/>
    <socket-binding name="https" port="${jboss.https.port:NUM5}"/>
    <socket-binding name="txn-recovery-environment" port="NUM6"/>
    <socket-binding name="txn-status-manager" port="NUM7"/>

Start serwera

Uurchomienie aplikacji:

 ./wildfly/bin/standalone.sh &

Utworzenie użytkownika WildFly

Aby utworzyć użytkownika aplikacji WildFly należy skorzystać z polecenia:

wildfly/bin/add-user.sh

Automatyczny start po restarcie serwera hostingowego

Dodanie zadania Cron uruchamiającego ponownie WildFly w przypadku restartu serwera:

echo @reboot /usr/local/bin/bash /home/${USER}/wildfly/bin/standalone.sh | crontab -

Deployment

Procedura

Wywołanie wiersza poleceń WildFly:

$ wildfly/bin/jboss-cli.sh

Łączenie do portu wskaznanego jako NUM1.

You are disconnected at the moment. Type 'connect' to connect to the server or 'help' for the list of supported commands.
[disconnected /] connect localhost:NUM1

Deployment pliku .war, podajemy ścieżkę do pliku:

[standalone@localhost:NUM1 /]deploy [sciezka do pliku .war]

Dostęp do aplikacji na portach 80/443

Aby aplikacja dostępna była na zewnątrz poza localhost, należy za pomocą narzędzia devil dodać domene typu proxy.

devil www add domena_docelowa proxy localhost NUM4 /nazwa_pliku_war_bez_rozszerzenia

Gdzie domena_docelowa to nazwa naszej domeny lub jej subdomeny, NUM4 to numer portu http skonfigurowanego do obsługi komunikacji aplikacji. Stronę typu proxy można dodać również poprzez DevilWEB.

Przykład uruchomienia aplikacji

cd ~
git clone https://github.com/wildfly/quickstart.git
cd ~/quickstart/helloworld && mvn clean package
~/wildfly/bin/jboss-cli.sh
[disconnected /] connect localhost:NUM1
[standalone@localhost:NUM1 /] deploy ~/quickstart/helloworld/target/helloworld.war
devil www add domena_docelowa proxy localhost NUM4 /helloworld

Dostęp zdalny do webowego panelu WildFly

W celu umożliwienia zdalnego dostępu do webowego panelu WildFly należy dodać stronę typu proxy kierującą na port oznaczony jako NUM1 (wf_jb_mngmnt_http).

devil www add domena_docelowa proxy localhost NUM1

Odnośniki zewnętrzne